Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.wild-berries.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и www.wild-berries.com, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите условия:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и www.wild-berries.com
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

 III. Конфиденциалност
www.wild-berries.com се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. www.wild-berries.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

IV. Органичаване на отговорността
Собствениците на www.wild-berries.com не носят каквато и да е отговорност за публикуваните в сайта текстове, снимки и графични изображения. www.wild-berries.com прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. www.wild-berries.com не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на www.wild-berries.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
www.wild-berries.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
www.wild-berries.com не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайта, както и web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
www.wild-berries.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

V. Промени
www.wild-berries.com си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия, както и по информацияна в сайта по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 30.01.2012.

VI. Бисквитки "cookies" и лични данни
Сайтът wild-berries.com не събира никакви лични данни на гостите и потребителите си. Бисквитки се събират евентуално от трети лица като facebook.com, youtube.com и др. поради факта, че сайта ни има вграден Like бутон и блокче на социалната мрежа facebook и сме embed-вали видеа от youtube, vimeo и други сайтове за видео споделяне в нашите постове. По-подробно можете да се запознаете с политиката за лични данни на facebook и youtube на следните линкове:

Facebook privacy policy
Youtube privacy policy

лонгборд уроци